11 maart 2019

Gebruikersovereenkomst opdrachtgevers

Temper B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam met adres John M. Keynesplein 12-46, 1066 EP te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63682281.

Definities

 • Klus: werkzaamheden in de horeca die Opdrachtgevers door één of meer Opdrachtnemers willen laten verrichten en ter verrichting op Temper plaatsen.
 • Opdrachtgevers: horeca-exploitanten zoals Gebruiker die gebruik maken van Temper om Opdrachtnemers te vinden die bereid zijn Klussen te verrichten.
 • Opdrachtnemers: zelfstandig horecaprofessionals die gebruik maken van Temper om Klussen in de horeca te zoeken.
 • Opdrachturen: het aantal uren dat een Opdrachtnemer aan een Opdracht besteedt.
 • Opdracht: de overeenkomst van opdracht die met gebruikmaking van het digitale platform van Temper tot stand komt tussen een Opdrachtgever en een Opdrachtnemer ter verrichting van een Klus.
 • Opdrachtvorderingen: vorderingen ter zake van door een Opdrachtnemer aan een Opdrachtgever verleende dienst(en) zoals vermeld in een tussen hen gesloten overeenkomst van opdracht.
 • Vergoedingsvorderingen: vorderingen ter zake van de in artikel 4.1 vermelde gebruikersvergoeding.

In aanmerking nemende

 • Temper is een digitaal platform dat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in staat stelt elkaar te vinden. Opdrachtgevers kunnen een Klus plaatsen op Temper waarop Opdrachtnemers kunnen bieden. Een Opdrachtgever accepteert de meest geschikte bieding van een Opdrachtnemer en daarmee komt, gefaciliteerd door Temper, een Opdracht tussen die Opdrachtnemer en die Opdrachtgever tot stand;
 • Aan het gebruik van Temper zijn voorwaarden verbonden die nodig zijn om Temper als onafhankelijk platform te laten fungeren.

1. Algemeen

1.1. Faciliteiten

Temper faciliteert:

 1. een digitaal platform waar Klussen geplaatst kunnen worden;
 2. een digitaal platform waar Opdrachtnemers Opdrachten kunnen verwerven;
 3. modelovereenkomsten (waaronder een tussen een Opdrachtnemer en een Opdrachtgever te sluiten overeenkomst van opdracht);
 4. automatische facturatie namens Opdrachtnemers; en
 5. factoring en uitbetalingen door een onafhankelijke financieringsmaatschappij.

1.2. Over het platform

Temper is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform of op haar website. Temper neemt wel maatregelen om juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie te waarborgen en is gerechtigd content aan te passen.

1.3. Over deze Gebruikersovereenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing op het gebruik van Temper's website en het digitale platform en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van Temper. Deze Gebruikersovereenkomst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer 63682281.

2. Registratie

Gebruiker registreert zich bij Temper als Opdrachtgever door middel van het aanmaken van een profiel op het digitale platform van Temper. De minimale vereisten voor het registreren als Opdrachtgever en het gebruik van Temper zijn:

 1. inschrijving KvK;
 2. tekenbevoegd of gevolmachtigde vertegenwoordiger;
 3. contact-/facturatiegegevens; en
 4. rekeningnummer.

3. De Opdracht

3.1. Klus

Gebruiker plaatst een Klus online op de website van Temper. Deze Klus is zichtbaar voor Opdrachtnemers. Indien Gebruiker beschikt over voldoende krediet zoals bedoeld in artikel 4.3 van deze Gebruikersovereenkomst hebben Opdrachtnemers de keuze om zich binnen 72 uur na validatie van de Opdrachturen uit te laten betalen door een onafhankelijke factoringmaatschappij. Een Klus blijft zichtbaar totdat een Opdracht met betrekking tot die Klus tot stand is gekomen of die Klus is ingetrokken. Gebruiker heeft de mogelijkheid tot het intrekken en wijzigen van een Klus zolang geen Opdracht met betrekking tot die Klus tot stand is gekomen.

3.2. Model overeenkomst van opdracht

Als service bij haar platform faciliteert Temper een model overeenkomst van opdracht voor Opdrachten aan de Gebruiker en Opdrachtnemers, die is gebaseerd op een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst (nummer 9061636558, zelfstandig horecaprofessional). Gebruik van de model overeenkomst van opdracht is naar eigen inzicht van Gebruiker. Hoewel Gebruiker en Opdrachtnemers vrij zijn zelf andere afspraken te maken, adviseert Temper Gebruiker niet af te wijken van artikelen 1 tot en met 5 van de model overeenkomst van opdracht. Temper is niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van de model overeenkomst van opdracht.

3.3. Temper geen partij

De Opdracht wordt aangegaan door Gebruiker en een Opdrachtnemer. Temper is dus geen partij bij de overeenkomst van opdracht die Gebruiker en Opdrachtnemer met betrekking tot de Opdracht aangaan.

3.4. Maximaal aantal uren per Opdrachtnemer

Gebruiker zal een Opdrachtnemer op grond van een of meerdere Opdrachten als bedoeld in dit artikel niet meer dan 660 uur per jaar werkzaamheden laten verrichten, zodat een Opdrachtnemer in ieder geval aan een minimum van drie Opdrachtgevers op jaarbasis kan voldoen.

3.5. Validatie uren Opdrachtnemer

Opdrachtgever erkent dat:

 1. hij een termijn heeft van zeven dagen na invoering door een Opdrachtnemer van de Opdrachturen op het digitale platform van Temper om de Opdrachturen te valideren; en
 2. Opdrachtgever en die Opdrachtnemer overeenstemming hebben bereikt of geacht worden te hebben bereikt over het aantal uren dat die Opdrachtnemer aan de Opdracht heeft besteed zodra (a) de Opdrachturen door de Opdrachtgever zijn gevalideerd of (b), indien vroeger, de in paragraaf (i) bedoelde termijn van zeven dagen is verstreken.

4. Gebruikersvergoeding en krediet

4.1. Gebruikersvergoeding

Voor Opdrachten die met behulp van het digitale platform van Temper zijn ontstaan tussen Gebruiker en Opdrachtnemers, is Gebruiker Temper een gebruikersvergoeding verschuldigd van EUR 3,- (excl. btw) per gewerkt uur voor gebruik van de software en acquisitie. Temper zal Gebruiker iedere week een factuur zenden in verband met de gebruikersvergoeding, en Gebruiker zal de gebruikersvergoeding zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn betalen.

4.2. Factoring

Temper en de Opdrachtnemers maken gebruik van factoring voor de inning van Vergoedingsvorderingen en Opdrachtvorderingen op Gebruiker. Dit betekent dat de Vergoedingsvorderingen en Opdrachtvorderingen zullen worden verkocht en geleverd aan Finqle B.V. Finqle B.V. zal op haar beurt overgaan tot inning van de Vergoedingsvorderingen en Opdrachtvorderingen.

4.3. Krediet

Gebruiker heeft voor het plaatsen van Klussen een totaalkrediet, dat opgebouwd is uit krediet dat hij ontvangt van Finqle B.V. en eventueel uit aanvullend krediet vanuit Temper. Gebruiker kan Klussen plaatsen tot aan zijn totaalkrediet. Indien Gebruiker zijn krediet heeft verbruikt, zal dit zichtbaar zijn op het platform. Gebruiker kan krediet vrijmaken door zijn Opdrachtvorderingen en/of Vergoedingsvorderingen aan Finqle B.V. te voldoen.

4.4. Verrekening

In verband met automatisering van facturatie kan Gebruiker geen beroep doen op verrekening zoals neergelegd in art. 6:127 t/m 6:141 Burgerlijk Wetboek.

5. Aansprakelijkheid

Temper is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor: (a) het vullen, plaatsen of beschikbaar zijn van Opdrachten en Opdrachtnemers; (b) de informatie die door Gebruiker is verstrekt bij het plaatsen van een Klus of indien Gebruiker zich daarbij niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden; (c) de kwaliteit van de Klus die Gebruiker plaatst; (d) enige schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet vervullen, verwijderen, wijzigen of annuleren van een Opdracht of een Klus; (e) de kwaliteit van het werk dat Opdrachtnemers leveren; en (f) het handelen of nalaten van Gebruiker of een Opdrachtnemer in welke vorm dan ook.

6. Beëindiging

Gebruiker en Temper hebben het recht de registratie van Gebruiker op het digitale platform van Temper te allen tijde te beëindigen en deze Gebruikersovereenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

7. Diversen

7.1. Adverteren

Gebruiker geeft Temper toestemming te adverteren met beeldmateriaal van (de onderneming van) Gebruiker.

7.2. TemperTrial

Opdrachtnemers kunnen hun eerste Opdracht die met behulp van het platform van Temper tot stand komt verrichten zonder te beschikken over een btw-nummer. Opdrachtnemers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeven van de inkomsten die zij over die Opdracht vergaren aan de Belastingdienst.

7.3. Uitgestelde facturatie

Indien Opdrachtnemers via het platform een btw-nummer hebben aangevraagd bij de Belastingdienst, wordt het versturen van facturen uitgesteld tot het moment dat het btw-nummer is ontvangen.

8. Nederlands recht en rechtsmacht

Op deze gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.